Viimeksi päivitetty: 24.5.2018

Tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja


EU:N YLEINEN TIETOSUOJA-ASETUS (EU) 2016/6791. REKISTERINPITÄJÄ
Rokmind Oy 

y-tunnus 2839234-1 

Suokrouvintie 2 B, 02700 Kauniainen
Puh. +358 50 560 2851

2. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ
Yrittäjä Melina Näätänen
Rokmind Oy

puh. +358 50 560 2851
sähköposti: jarkko.niemi@rokmind.fi3. REKISTERIN NIMI
Rokmind Oy:n asiakasrekisteri.4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTÖTARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakkaan ja rekisterinpitäjän asiakassuhteen hoitaminen. Asiakasrekisteriin kerätään vain tietoja, jotka ovat tarpeellisia asiakassuhteen hoitamisen kannalta.5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ


Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin ryhmiin sisältyviä, rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja: Perustiedot: 

• etu-ja sukunimi

• asiakasyritys

• yhteystiedot (laskutusosoite, postiosoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite) Valmennussuhteeseen liittyvät tiedot:


• Rekisterinpitäjä hyödyntää valmennuksissaan asiakasyrityksen valmennettavien rekisterinpitäjälle antamiaan tietoja, jotka on saatu rekisterinpitäjän kulloinkin hyödyntämillä arviointityökaluilla.6. REKISTERIN TIETOLÄHTEET/SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET


Rekisterin tiedot kerätään ensisijaisesti asiakasyrityksiltä ja niiden valmennuksiin osallistuvilta työntekijöiltä.7. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET JA SIIRROT


Rekisteriin tallennettuja tietoja voidaan välittää ainoastaan rekisterinpitäjän kanssa sopimussuhteessa oleville valmentajille, joilla on sopimukseen perustuva salassapitovelvollisuus kaikkiin rekisterinpitäjältä saamiin tietoihin. Asiakasrekisterissä olevia tietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia. 8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

Rekisteri koostuu it-pohjaisesta rekisteristä. Henkilötietoja tallennetaan sähköisiin tietokantoihin. IT-pohjaista rekisteriä käytetään verkkoympäristössä. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot kerätään yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla tarkoituksenmukaisilla tietoturvan teknisillä keinoilla suojattuja. Henkilötietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan ne erikseen määritellyt ja yksilöidyt henkilöt, joiden tehtävien hoitaminen edellyttää rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyä. Rekisteriä käytetään henkilökohtaisilla rekisterinpitäjän määrittelemillä käyttöoikeuksilla. Käyttöoikeus päättyy henkilö siirtyessä pois niistä tehtävistä, joiden hoitamista varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Järjestelmien ylläpitoon ja huoltoon osallistuvilta kolmansilta osapuolilta Rokmind Oy vaatii riittävää tietosuojausta sekä sitoumusta olla käyttämättä henkilötietoja.9. REKISTERÖIDYN INFORMOINTI JA TARKASTUS- JA KORJAUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen ja henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot. Jos rekisteröity haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on hänen toimitettava kirjallinen ja omakätisesti allekirjoittamansa pyyntö rekisterinpitäjälle tai esitettävä pyyntö henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä toimittaa pyydetyt tiedot rekisteröidylle tai järjestää tilaisuuden tutustua tietoihin ilman aiheetonta viivytystä. Jos rekisterissä oleva tieto on esimerkiksi vanhentunut, puutteellinen, virheellinen tai tarpeeton, on rekisteröidyllä oikeus pyytää häntä koskevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on hyvä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.10. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa lainsäädännön tai/ja käytäntöjen muuttuessa.11. REKISTERIN TIETOJEN TIETOMURROSTA ILMOITTAMINEN

Mikäli rekisterinpitäjä tai muu organisaation jäsen saa tietoonsa rekisterin henkilötietojen tietovuodon ulkopuoliselle, on se velvollinen tekemään siitä viipymättä ilmoituksen laissa määritettyyn viranomaistahoon.